Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Güncelleme Tarihi: 18.02.2018

 

Hipet marka kullanım hakkı sahibi MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ    (bundan sonra ŞİRKET olarak da anılabilir) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir, Şirket 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan kişilerin dikkatine sunar. Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

ŞİRKETİN BİLGİLERİ

 

UNVAN: MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  

ADRES: KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. ŞERİF ALİ CAD. 22/1 ATAŞEHİR/İSTANBUL 

TLF: 0216 994 0478  E-POSTA:merkulmedikal@gmail.com

 

MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  ile paylaşılan kişisel veriler MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  gözetimi ve kontrolü altındadır. Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ YASAL DAYANAĞI

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILDIĞI ALANLAR

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  sorumlu değildir.

 

Şirket hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (Topluluk Şirketlerine, iş ortaklarına ve sair üçüncü kişilere) aktarabilmektedir.

 

Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. Maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Kişisel verilerinizMERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

YASAL DAYANAK 6698 SAYILI KVKK

Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5-

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 1. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 2. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 3. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları MADDE 6-

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi MADDE 7

(1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

(2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

(3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir

 

Kişisel verilerin aktarılması MADDE 8

- (1) Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

(2) Kişisel veriler;

 1. a) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında,
 2. b) Yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında, belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

(3) Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

 

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  , KVK Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrasında ve 6. Maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 

 • Web sitesi/mobil iletişim üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, telefonla, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkinMERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerin MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ   tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerin işlenmesinin MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Topluluk personel temin süreçlerine destek olunması
 • İMERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ   finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • İMERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA MÜŞTERİ HAKLARI:

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme, c. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 4. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 6. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde www.hipetcosmetics.com adreslerinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKK’ya uygun olarak MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ   tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, MERKÜL MEDİKAL ÜRÜNLER TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ  Bünyesindeki diğer tüzel kişiler ile paylaşılmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bu kuruluşlar tarafından tutulmasına ve saklanmasına MUVAFAKAT EDİYORUM.

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. Bilgilendirme Metnini ve Haklarımı okudum ve bilgilendirildim.